مجلات، روزنامه، کتاب

تعداد حوزه ها:

0

مجلات، روزنامه، کتاب

حتما آثار بایستی در رابطه با قرآن باشد.

  1. کتاب چاپ شده باشد
  2. مجوز نشر داشته باشد
  3. مجوز ها دارای اعتبار باشد

اطلاعاتی وجود ندارد