}

هیات قرآنی، کانون فرهنگی،انجمن اسلامی، گروه جهادی

تعداد حوزه ها:

0

هیات قرآنی، کانون فرهنگی،انجمن اسلامی، گروه جهادی

شرایط ثبت نام به شرح زیر است

  1. دارای مجوز باشد
  2. مجوز دارای اعتبار باشد
  3. شرح وظایف و اهداف راهبردی آن قرآن و عترت باشد
  4. فعال باشد و بصورت منظم برنامه های اجرایی داشته باشد

اطلاعاتی وجود ندارد