خانه های قرآن شهری و روستایی

تعداد حوزه ها:

0

خانه های قرآن شهری و روستایی

خانه قرآن و عترت، تشکلی مردمی، داوطلبانه در محله روستایی و شهری تاسیس شده، که ترویج و توسعه آموزش ها و تعاملات قرآنی و نیز ارتقای سطح مهارت های قرآنی و انس شهروندان با قرآن را در سطح محله عهده دار می باشد.

  1. مجوز آن صادر شده باشد
  2. اعتبار دارد
  3. فعال می باشد و در هفته یک جلسه دارد
  4. عضو اتحادیه می باشد

اطلاعاتی وجود ندارد