}

مفسران، مترجمان، پژوهشگران، مصححان

تعداد حوزه ها:

0

مفسران، مترجمان، پژوهشگران، مصححان

یک اثر در این خصوص از وی ثبت شده است و دارای گواهینامه تدریس در این زمینه می باشد و یا مورد تایید یکی از اساتید معتبر کشوری می باشد

  1. دارای گواهینامه معتبر می باشد
  2. یک اثر ثبت شده در این خصوص دارد

اطلاعاتی وجود ندارد